Trang

CÔ BÁC GHÉ THĂM

mưa không tênmưa không tên 

(số 1 và nhiều số)    hột nặng hột bự trời mưa 
ướt tóc ướt áo ướt chừa môi cong 
mưa hoài mưa riết hổng xong 
em trú quán nhỏ tốn lòng + mề + xương 
quẩn quanh chuyện kể học đường 
ước chiều nào cũng dễ thương mưa vầy


_______________________________
@nguyenvanteoEM

Lưu trữ

Rình NGƯỜI-THEO-DÕI